Dr. DARRIN BOSS Acting Superintendent        
dboss@montana.edu          
           
JULIE ORCUTT Administrative Associate III        
Julie.orcutt1@montana.edu          
           
Dr. ANAMIKA SHARMA Post Doctoral Research Associate - Entomology/Ecology        
anamika.sharma@montana.edu          
           
JULIE PREWETT Research Assistant III (WTARC)        
julie.prewett@montana.edu          
           
SHAD CHRISMAN Farm Mechanic/Safety Coordinator        
shad.chrisman@montana.edu          
           
BUDDHI B. ACHHAMI Graduate Student - Entomology/Ecology        
buddhi.achhami@msu.montana.edu          
           
RAMANDEEP KAUR SANDHI Graduate Student - Entomology/Ecology        
ramandeepkaursandhi@montana.edu          
           
PRAGYA KIJU M.S. Student - Entomology/Ecology        
pragyakiju@montana.edu